ANBI

Bankgegevens
Contributie- en abonnementsgelden worden jaarlijks per acceptgirokaart geïnd. Het lidmaatschapsgeld voor het CGB en de abonnementen op Credo kunnen gestort worden op: NL68 INGB 0002 0697 46 onder vermelding van naam, adres, woonplaats en zo mogelijk betalingskenmerk.

Tarieven
Het lidmaatschapsgeld voor het CGB bedraagt € 12,50 per jaar. Wanneer u lid bent van het CGB en daarbij ook ons blad 'Credo' leest, dan kost dit € 45,-. Een los abonnement op 'Credo' kost € 30,50 per jaar. U ontvangt dan 6 nummers per jaar.

ANBI-gegevens
Het CGB heeft een ANBI-erkenning onder fiscaal nummer 816418548. Dat wil zeggen, dat giften en legaten aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting binnen de regels die de Belastingdienst daarvoor stelt. 

De goedgekeurde jaarcijfers zijn hier in te zien.