Historie van het CGB

Wanneer wij over de geschiedenis spreken, moeten wij beginnen in maart 1970.

Ds. M.P. van Dijk en dr. J. Vlaardingerbroek belegden een vergadering in de Immamuëlkerk in Ermelo. Uit het hele land kwamen leden van de Gereformeerde Kerken. Er werd een oproep gedaan om het confessionele karakter van de kerken te helpen bewaren. Er werd een comité opgericht en er werden bijeenkomsten gehouden. In april 1973 werd het Confessioneel Gereformeerd Beraad opgericht.

Het doel werd duidelijk geformuleerd:
"Het gereformeerd belijden in zijn actualiteit te bewaren en te verdiepen in betrekking tot alle terreinen van het leven, in zonderheid het kerkelijke." 

Ds. Reinier van den Berg was toen de voorzitter.

In 1971 promoveerde dr. H. Wiersinga. De titel van zijn proefschrift luidde: “De verzoening in de theologische discussie.” In zijn proefschrift werd de verzoening met God door het verzoeningswerk van onze Here Jezus Christus bestreden. Wij mogen de oprichting van het CGB zien als een reactie op de ontwikkelingen binnen de kerken.

Ook werd in januari 1974 het eerste nummer van CREDO uitgegeven. Dr. B. Wentsel, ds. M.P. van Dijk, dr. J. Vlaardingerbroek gaven mede hun bijdragen. Weldra nam dr. B. van Oeveren de taak van dr. Wentsel als redactiesecretaris over. Jarenlang was dr. Van Oeveren de redacteur. Daarna werd ds. Wim Scheltens uit Lunteren zijn opvolger.

Op 17 april 1998 werd het 25-jarig bestaan gevierd. De bundel “Levend geloven” verscheen.

In de afgelopen decennia werden jaarlijks de appèldagen gehouden. Eerst in Zwolle en Dronten en daarna in Nijkerk. Vele Bijbelstudies en brochures werden uitgegeven. Vele nummers van CREDO met actuele thema’s zagen het licht.

Het Confessioneel Gereformeerd Toerustingscentrum bracht Bijbelstudies en brochures uit. Via de eigen uitgeverij CeGe-boek werden boeken met actuele thema’s uit het kerkelijk leven uitgegeven.

In de loop der jaren is het CGB kleiner geworden. Het is niet gemakkelijk gebleken om in de nieuwe situatie van de Protestantse Kerk in Nederland een actieve plaats in te nemen. Is het omdat er nu in de PKN een rustige tijd is aangebroken en dat het kerkelijk beleid voor velen een herkenbaar confessioneel karakter heeft? Of is het de secularisatie of de geest van de tijd, die er voor zorgt, dat men niet meer actief betrokken wil zijn bij een stukje landelijk kerkenwerk?

Ongemerkt is het 40-jarig jubileum in april 2013 aan ons voorbijgegaan. En CREDO beleefde de 40ste jaargang. Een lange periode waarin het CGB mocht instaan voor het belijdende confessionele karakter van de kerk. De geschiedenis gaat verder. Laten wij er biddend naar verlangen om bruikbaar te blijven voor de kerk van onze Here Jezus Christus. Zo willen wij onze taak blijven behouden in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland.