Landelijke samenwerkingsverbanden

Het Confessioneel Gereformeerd Beraad werkt nauw samen met andere organisaties. Deze keuze ligt voor de hand, wanneer je als vereniging dienstbaar wil zijn aan heel de Protestantse Kerk.

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland nodigt ons regelmatig uit mee te denken over synoderapporten, activiteiten en materialen die worden voorbereid. Zo werden we in een vroeg stadium betrokken bij de visienota en de bezinning op het predikantschap. Ook hebben we zitting in de klankbordgroep missionair werk. Wanneer we zorgen hebben over het gevoerde beleid, wordt rechtstreeks met het synodemoderamen gesproken.

Met de Gereformeerde Bond, het Evangelisch Werkverband en de Confessionele Vereniging overleggen we in de Appélkring Gereformeerd Belijden. Soms leidt dit tot een uitgave waarin met het oog op de actualiteit een onderdeel van het belijden wordt belicht. Deze zelfde organisaties nemen deel aan het Israëlberaad, dat probeert de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël te onderbouwen en gestalte te geven.

De samenwerking met de Confessionele Vereniging is intensiever. Predikantenconferenties en studiedagen worden onder de naam Confessionele Beweging samen georganiseerd, gezamenlijk zijn nieuwe liturgische formulieren geschreven en wordt de prekenserie ‘Stemmen uit de Schrift’ uitgegeven. Plaatselijke afdelingen fuseren of houden samen hun toerustingsavonden.

Confessionele Vereniging en Confessioneel Gereformeerd Beraad zijn ook de oprichters van ‘Vertel Het Maar’, een methode voor kindernevendienst en zondagsschool. Hierin wordt het kerkelijk jaar gevolgd, staat Christus centraal en komt in de loop van de tijd de hele Bijbel aan de orde. Door ‘Vertel Het Maar’ horen kinderen het Evangelie vanuit een warme band met het belijden van de kerk. 

Voorts is het CGB deelnemer aan de Evangelische Alliantie en aan het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte.