Werkgroep CREDO

De redactie draagt er zorg voor dat dit blad zes keer per jaar verschijnt, onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van het CGB. Ieder nummer heeft een thema, waardoor lezers worden ondersteund en gestimuleerd om vanuit de blijvende actualiteit van het gereformeerd belijden de kerk van Christus te dienen. De inhoud bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het informeren en toerusten van gemeenteleden en kerkenraden over (actuele) onderwerpen op een zodanige wijze dat het hype-karakter van veel discussies rondom christelijke thema’s wordt overstegen. (Kerk)historische verwijzingen en het leggen van verbanden met heel het maatschappelijk leven zijn van belang;
  • het op deze wijze ondersteunen en bekendmaken van de activiteiten van verwante organisaties; te denken valt aan Vertel Het Maar, Stemmen uit de Schrift, Groei, projecten van Evangelisch Werkverband, IZB en Alpha Nederland;
  • het aanleveren van materiaal voor kerkelijke vergaderingen, bezoekwerk en groothuisbezoeken;
  • enkele vaste pagina’s worden gereserveerd voor verenigingsnieuws dat het aankondigen van bijeenkomsten overstijgt; bijvoorbeeld een weergave van de bezinning in het hoofdbestuur of gedachtenwisseling in de werkgroepen, de visie van het CGB over kerkelijke ontwikkelingen en resultaten van activiteiten van het CGB.

 

Hier treft u meer informatie aan over abonnementen op CREDO. Ook kunt u enkele nummers inzien en downloaden.